CONTACT

We are Time Busters and we are based in the heart of Europe – Poland.
 
Thanks to that, we have easily teleported to Germany, Czech Republic, Great Britain, Italy and Spain in the past. We’ve been there, done that and got a t-shirt! Saying that, we aren’t restricted to Europe only, we’ve also traveled with our cameras to the Arab Emirates. We’ve done shots for the best brands and companies well known across the world. Call us – let’s join the forces and create another interesting project!

Call - let's join forces and create another interesting project!

Fundusze europejskie

Firma K-VISION Krzysztof Janowski otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych, na realizację projektu pn. „Eksport usług firmy K-VISION Krzysztof Janowski na wybrane rynki Unii Europejskiej” Przedmiotem dofinansowania jest realizacja działań mających na celu wprowadzenie na rynek francuski i włoski projektu TimeBusters, których celem jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa i dywersyfikacja rynków zbytu.

Copyright © timebusters | MIZZO.PLPolityka Prywatności